Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Wójt Gminy Zawonia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023” w 2022 r.

Ogłoszenie
na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, ze zm. ), Uchwały Nr XXVII/181/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Zawonia na lata 2021-2023,

Wójt Gminy Zawonia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023” w 2022 r.
§1 Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023" (zwanego dalej "Programem") w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej w 2022 r.

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 711, ze zm.), prowadzące placówkę ochrony zdrowia, z wyposażonym gabinetem zabiegowym lub punktem szczepień, dysponujące personelem medycznym posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Beneficjentami Programu są dziewczęta urodzone w roku 2008, mieszkające w Gminie Zawonia – 33 osoby, kwalifikujące się do szczepień (ostateczna liczba dziewcząt objętych szczepieniem uzależniona jest od zgód rodziców/opiekunów prawnych oraz przejścia pozytywnej kwalifikacji do szczepienia).

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego:
1) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla beneficjentów programu oraz rodziców/opiekunów prawnych dziewcząt z grupy docelowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz innych zmian wywołanych przez wirusa HPV, w szczególności dotyczącej ograniczenia zachowań zwiększających ryzyko zakażenia wirusem HPV oraz diagnostyki i leczenia zmian przed nowotworowych, jak również samego nowotworu, (np. prelekcje, rozpowszechnianie materiałów poglądowych przedstawiających dane z zakresu epidemiologii chorób nowotworowych, informowanie o źródłach wiedzy objętej prowadzoną edukacją zdrowotną, przygotowanie i udostępnianie broszury informacyjnej dla dziewcząt i rodziców/opiekunów prawnych);
2) uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na badania i szczepienia,
3) przeprowadzenie kwalifikacji dziewcząt do szczepień ochronnych (badania wykonane przez lekarza),
4) przeprowadzenie szczepień zgodnie z procedurami medycznymi oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
5) dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji medycznej,
6) monitoring efektów programu.

Warunki realizacji programu:
1) badania lekarskie oraz szczepienia mogą być wykonywane wyłącznie na terenie Gminy Zawonia,
2) gabinet, w którym odbywać się będą szczepienia musi być wyposażony zgodnie z właściwymi przepisami m. in. w odpowiedni zestaw przeciwwstrząsowy.

Przy opracowywaniu oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją Programu.
Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu w 2022 roku wynosi – 25.740,00 zł.
Przewidywany termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Angelika Niewójt tel. 071 310 43 55, e-mail: lub w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11, w godzinach pracy Urzędu Gminy Zawonia.

Oferty, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs - Program HPV” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, do dnia 20.04.2022 r. do godz. 15.00 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres (o dacie i godzinie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert
Kryterium oceny ofert stanowi całkowity koszt realizacji Programu.
Wybrana zostanie oferta z najniższym całkowity kosztem realizacji Programu.
Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu ofertowym (Załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku złożenia oferty na innym formularzu, oferta zostanie odrzucona. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w formularzu ofertowym.
Wójt Gminy Zawonia dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego nie przysługuje odwołanie.
Wójt Gminy Zawonia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany jego warunków lub do zmiany terminu składania ofert w każdym czasie bez podania przyczyny, jak również do zamknięcia konkursu bez wyboru żadnej z ofert.

PDFOgłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023 w 2022 r..pdf (135,58KB)
PDFFormularz ofertowy w konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023 w 2022 r..pdf (141,18KB)
DOCXFormularz ofertowy w konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023 w 2022 r..docx (18,40KB)
 

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 04-04-2022 12:58 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 04-04-2022 13:00
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry