Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Woda

1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

Podstawa prawna:

 • art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
 • załączniki do wniosku:

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci  wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,

- 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500  lub  1:1000.

 Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 68
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy: 

1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, w pozostałych przypadkach,

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci wodociągowej z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.docx
PDFWniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.pdf

DOCXUDT-1_P Wniosek o zaopiniowanie dokumentacji technicznej przyłącza.docx
PDFUDT-1_P Wniosek o zaopiniowanie dokumentacji technicznej przyłącza.pdf

DOCXUDT-1_S Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci.docx
PDFUDT-1_S Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci.pdf

DOCXZezwolenie na wpięcie do prywatnej sieci wodociągowej.docx
PDFZezwolenie na wpięcie do prywatnej sieci wodociągowej.pdf

DOCXZezwolenie na wpięcie do prywatnej sieci kanalizacji sanitarnej.docx
PDFZezwolenie na wpięcie do prywatnej sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

DOCXZ-1_P Zawiadomienie o rozpoczęciu robót przyłącza.docx
PDFZ-1_P Zawiadomienie o rozpoczęciu robót przyłącza.pdf

DOCXZ-1_S Zawiadomienie o rozpoczęciu robót sieci.docx
PDFZ-1_S Zawiadomienie o rozpoczęciu robót sieci.pdf

DOCXPO-1_P Wniosek o wydanie protokołu odbioru przyłącza.docx
PDFPO-1_P Wniosek o wydanie protokołu odbioru przyłącza.pdf

DOCXPO-1_S Wniosek o wydanie protokołu odbioru sieci.docx
PDFPO-1_S Wniosek o wydanie protokołu odbioru sieci.pdf

PDFPB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


2. Wniosek o zawarcie  umowy na dostawę wody

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2019 poz.1437 )
 • Uchwała nr XIV/86/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawonia

Wymagane dokumenty:

 • protokół  odbioru przyłącza wodociągowego lub protokół zdawczo- odbiorczy wodomierza

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • 14 dni

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.doc
PDFWniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


3. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2019 poz.1437 ).

Wymagane dokumenty:

 • protokół przejmujący- zdający w przypadku zmiany właściciela nieruchomości lub akt zgonu osoby, na którą została zawarta umowa na dostawę wody

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

1) 14 dni od momentu sprzedaży nieruchomości lub śmierci osoby, na którą została zawarta umowa na dostawę wody

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • brak

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody.docx
PDFWniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


4. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni

DOCZgłoszenie przydomowej oczyszczalni.doc
PDFZgłoszenie przydomowej oczyszczalni.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


5. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawonia

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 6 oraz art. 9 ust.1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Wymagane dokumenty:

 1. potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
 3. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa 50 zł za wydanie zezwolenia ( Załącznik nr 1 cz. I, pkt 36, ppkt 9a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z  2020 r., poz. 1546).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • brak

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • 30 dni

Tryb odwoławczy: 

 • odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.doc
PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


6. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zawonia

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 6 oraz art. 9 ust.1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Wymagane dokumenty:

 1. potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
 3. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”

Opłaty:

 • Opłata skarbowa 107 zł za wydanie zezwolenia ( Załącznik nr 1 cz. III, pkt 42) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z  2020 r., poz. 1546)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • brak

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • 30 dni

Tryb odwoławczy: 

 • odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy.doc

DOCXKlauzula RODO.docx