Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty planowania przestrzennego

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub ze studium gminy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub ze studium gminy;
 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu;
 3. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu.

Opłata skarbowa za wypis z MPZP Gminy Zawonia:

 • do 5-ciu stron wynosi 30,00 zł,
 • powyżej 5-ciu stron - 50,00 zł

oraz 20,00 zł od każdej strony wyrysu z planu w formacie A-4 – nie więcej niż 200 zł.

Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może przekroczyć 250 zł.

17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest średnio w ciągu 2 tygodni, maksymalnie - w ciągu 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWypis i wyrys z planu miejscowego (studium).docx (17,67KB)
PDFWypis i wyrys z planu miejscowego (studium).pdf (243,34KB)


2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego:

 • że na danym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 • przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

 • że przedmiotowa/e nieruchomość/ci nie znajduje/ą się na obszarze rewitalizacji, co do którego gmina podjęła uchwałę przewidującą prawo pierwokupu;

 • że przedmiotowa/e nieruchomość/ci nie jest/są położona/e na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. Art. 217 § 2 pkt 2 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 3. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

 • 17 zł - opłata skarbowa (za wydanie zaświadczenia)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Wydanie zaświadczenia następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: 

 • Wyłącznie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu w planie_miejscowym, Strefa Rewitalizacji, pierwokup.docx (16,26KB)
PDFWniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu w planie_miejscowym, Strefa Rewitalizacji, pierwokup.pdf (408,28KB)


3. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że przeznaczenie działek rolnych do  zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 3. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

 • 17 zł - opłata skarbowa (za wydanie zaświadczenia)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Wydanie zaświadczenia następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: 

 • Wyłącznie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zaświadczenie potwierdzające zgodność przeznaczenia działek rolnych do zalesienia ze studium gminy.docx (16,23KB)
PDFWniosek o zaświadczenie potwierdzające zgodność przeznaczenia działek rolnych do zalesienia ze studium gminy.pdf (393,11KB)


4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. Opis i rysunek określający usytuowanie budynku na mapie ewidencyjnej lub na mapie zasadniczej w stosunku do granic nieruchomości (działki) z oznaczeniem obiektu/części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 4. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 5. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

 • 17 zł - opłata skarbowa (za wydanie zaświadczenia)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Wydanie zaświadczenia następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: 

 • Wyłącznie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Jeśli przewidywany sposób użytkowania dotyczy usług należy doprecyzować usługi pod kątem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2010 Nr 213, poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane / może być wymagane.
 • Jeżeli dla określonego we wniosku terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wydaje się postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, a jeżeli zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego jest niezgodny z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas wydaje się postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę.
 • W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonego we wniosku terenu w celu dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy wystąpić do Wójta Gminy Zawonia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem.docx (18,38KB)
PDFWniosek o zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem.pdf (640,85KB)


5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

 1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu;
 2. Ostateczna, w dniu wszczęcia postępowania, decyzja Wójta Gminy Zawonia o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 w 1 egzemplarzu z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem;
 3. Kopia postanowienia organu nadzoru budowlanego, dotyczącego nałożenia na wnioskodawcę dostarczenia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 5. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 6. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

 • 17 zł - opłata skarbowa (za wydanie zaświadczenia)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Wydanie zaświadczenia następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: 

 • Wyłącznie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Zaświadczenie może być wydane tylko w przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego nałoży na inwestora obowiązek przedłożenia zaświadczenia w oparciu o przepisy art. 48 i 49b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • O wydanie zaświadczenia może wystąpić osoba fizyczna i osoba prawna.
 • W przypadku braku zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego albo braku podstawy prawnej, o której mowa powyżej, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem.docx (18,70KB)
PDFWniosek o zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem.pdf (641,80KB)


6. Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

·        wniosek do projektu aktu;

·        uwaga do konsultowanego projektu aktu;

·        wniosek o zmianę aktu;

·        wniosek o sporządzenie aktu;

akt planowania przestrzennego - należy przez to rozumieć plan ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, audyt krajobrazowy oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa;

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw,
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

 1. Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego;

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60

e-mail: urbanistyka@zawonia.pl

Termin rozpatrzenia sprawy:

Wniosek, na mocy art. 31 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z póź. zm.), zostanie zapisany w rejestrze wniosków w sprawie uchwalenia lub zmiany planu ogólnego i planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, który prowadzi Urząd Gminy Zawonia. Zostanie również poddany analizie podczas sporządzania oceny aktualności studium i planów miejscowych (art. 32 ust.1 ww. ustawy). Rozpatrzenie wniosku nie jest określone żadnym terminem, gdyż nie stanowi on wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm). Wniosek ten ma charakter postulatywny.

Tryb odwoławczy: 

 • brak

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

 1. Do wniosku można dołączyć: kopię mapy (np. ewidencyjnej) z oznaczeniem lokalizacji wniosku, koncepcję zagospodarowania terenu.
 2. Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.
 3. W razie potrzeby – należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora.

Pliki do pobrania:

DOCXPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.docx (50,69KB)
PDFPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.pdf (424,12KB)