Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Drogi gminne, zjazdy

1. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dania 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu.
 2. Wykaz właścicieli władających (w przypadku, kiedy własność nie wynika z wykazu właścicieli władających, należy dołączyć kserokopię aktu własności lub dzierżawy).
 3. Dwa projekty zagospodarowania terenu z zaznaczoną poprawnie lokalizacją zjazdu.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich.
 5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 17 zł – od pełnomocnictwa,
 • 82 zł – od wydania zezwolenia (obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia) – nie pobiera się opłat skarbowych w sprawie budownictwa mieszkalnego,
 • 5 zł – od poświadczenia zgodności kopii (w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia
Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 57
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu należy złożyć co najmniej z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku dysponowania wymaganymi dokumentami, wniosek rozpatrzony będzie bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca, lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy: 

 • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
 2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 4. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu- jego parametry techniczne.
 5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
 6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu.
 8. Utrzymanie zjazdów, łącznie z znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.doc (50,50KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.pdf (758,67KB)

DOCXInformacja RODO do decyzji dotyczącej zjazdu z drogi gminnej.docx (15,18KB)
PDFInformacja RODO do decyzji dotyczącej zjazdu z drogi gminnej.pdf (423,53KB)


2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późń. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz.1264 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz.124 z późn. zm.).
 8. Uchwała Nr XV/92/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia z dnia 17 stycznia 2020 r.
 9. Uchwała Nr XVI/98/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia z dnia 27 lutego 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (obejmującej cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, jak również drogi objazdowe i dojazdowe - za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).
 2. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie (na podstawie art. 29 Prawa Budowlanego) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, zatwierdzony projekt organizacji ruchu przez Starostę Trzebnickiego.
 3. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany projekt czasowej organizacji ruchu.
 4. Harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami.
 5. Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się pełnienia obowiązków kierownika budowy.
 6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Oryginalne bądź poświadczone urzędowo pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – 17 zł,
 8. Inne dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi – jeżeli będą niezbędne do wydania decyzji.

Opłaty:

 • Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Wystąpienie na podstawie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia (kopia pełnomocnictwa powinna być urzędowo poświadczona) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za zgodność kserokopii z oryginałem 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy. Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione.

Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zostały określone w Uchwale Rady Gminy Zawonia XV/92/2020 z dnia z dnia 17 stycznia 2020 r. Za wbudowane nowo wbudowane urządzenia pobierana będzie opłata roczna określone w w/w uchwale.

Miejsce załatwienia sprawy:

        Urząd Gminy Zawonia
        Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
         tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 57
         e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez pracownika Referatu postępowania administracyjnego, w  terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów (art. 35 § 1, 2 i 3 kpa). Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom, Strona jest wzywana pisemnie lub telefonicznie do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).

Tryb odwoławczy: 

 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wydaje się na czas określony.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. W zezwoleniu na prowadzenie robót określa się m.in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
 5. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty stawki podstawowej. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.docx (16,32KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf (351,55KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)


3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późń. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2017 r. poz. 1605).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym:
 2. Kserokopię licencji.
 3. Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozów.
 4. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
 5. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
 6. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Opłaty:

 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 913) opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak dla zezwolenia dla przewozu regularnego.

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia
Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 57
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy: 

 • W przypadku odmowy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Organem właściwym do wydania zezwolenia na przewozy regularne, w zależności od zasięgu przewozów odpowiedni jest Wójt Gminy Zawonia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy.
 • Zezwolenie wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat - na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych.
 • Organ wydający zezwolenia wydaje przedsiębiorcy wypis lub wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.
 • Przy odbiorze decyzji należy okazać dowód wpłaty za wydanie zezwolenia za przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym.

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.doc (35,50KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.pdf (105,38KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)