Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 października 2022 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2023

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 późn. zm.) oraz w związku z § 6 Uchwały Nr II/12/2010 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  1. Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 późn. zm.), działającymi na terenie Gminy Zawonia, konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.
  2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 niniejszego zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Konsultacje projektu aktu określonego w ust. 1 trwać będą od dnia 20.10.2022 r. do dnia 27.10.2022 r.
  4. Konsultacje objęte Zarządzeniem Nr 110/2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.10.2022 r. zostaną przeprowadzone w formie wyrażania pisemnej opinii o przedkładanym projekcie uchwały przez podmioty określone w ust. 1 niniejszego zarządzenia. Pisemne opinie należy przesłać na adres Urzędu Gminy Zawonia: ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zawonia albo przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2022r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
  5. Wyznacza się jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji – Anitę Adamczyk-Sowę.
  6. Treść konsultowanego projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2023, będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawonia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawonia.
Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 19-10-2022 14:33 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 19-10-2022 14:34
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry