Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu

PDFRegulamin_Organizacyjny_Urzędu_Gminy_Zawonia.pdf (2,13MB)
PDFZARZADZENIE_NR_51_2020_WOJTA_GMINY_ZAWONIA_z_dnia_9_lipca_2020_r(1).pdf (172,91KB)
PDFZarządzenie Nr 102_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.11.2021r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 86_2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zawonia.pdf (364,09KB)
PDFZarządzenie Nr 132_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 86_2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zawonia. (295,05KB)
 

Piętro Nr pokoju Nr
telefonu
E-mail Zakres obowiązków Stanowisko

Imię
i
nazwisko

I 2 713128182 Wójt Gminy Wójt Gminy Agnieszka Wersta
I 3

713128182 wew. 53

713104353

Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Wojciech Hoffman
I 1

713128182 wew. 50

713104350

Obsługa sekretariatu, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Krystyna Góra
I 6

713128182 wew. 55

713104355

Obsługa Rady Gminy, współpraca z Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego Angelika Niewójt
I 6

713128182 wew. 56

713104356

Promocja, sprawy społeczne, współpraca z radami gminnymi, organizacjami pożytku publicznego, koordynowanie działań związanych z dostępnością Samodzielne stanowisko ds. promocji i spraw społecznych. Koordynator ds. dostępności Magdalena Przybylska
I 5

713128182 wew. 54

713104354

Obsługa informatyczna urzędu Samodzielne stanowisko ds. informatyki i zabezpieczenia bazy danych Grzegorz Łuszczek
II 9

713128182 wew. 57

713104358

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, inwestycje Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Ilona Buczak- Badowska
II 9

713128182 wew. 58

713104357

Drogi, inwestycje, przetargi, remonty bieżące Stanowisko ds. dróg publicznych i remontów bieżących Piotr Lis
II 9

713128182
wew. 59

713104359

Obsługa funduszu sołeckiego, oświetlenie drogowe Stanowisko ds. oświetlenia i inwestycji  Wioletta Grochowska
I 8

713128182 wew. 60

713104360

Sprzedaż i dzierżawa gruntów rolnych i terenów budowlanych, podział działek, gospodarka przestrzenna, wydawanie wypisów i wyrysów Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego Anna Michałowska
II 14

713128182
wew. 69

713104369

Wydawanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń dotyczących stanu urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, ustalanie wysokości czynszów i kaucji dla potrzeb gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska

Magdalena

Szczuplak

II 14

713128182 wew. 68

713104368

Wnioski w sprawie inwestycji z zakresu melioracji, przyłącza do sieci wodociągowej, mieszkania komunalne, decyzje środowiskowe Stanowisko ds. środowiska Sławomir Frania
II 11

713128182 wew. 63

713104363

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odpady, ochrona zwierząt Stanowisko ds.  gospodarki odpadami komunalnymi Ewelina Jastrząb
II 11

713128182 wew. 64

713104364

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, opłaty za wodę i ścieki, ewidencja azbestu, ochrona zieleni Stanowisko ds. ochrony środowiska Magdalena Gacek
II 10

713128182 wew. 62

713104362

Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego Jadwiga Kaczmarek
II 15

713128182 wew. 70

713104370

Księgowość urzędu - wydatki Stanowisko ds. księgowości budżetowej Dominika Olczyk
II 15

713128182 wew. 71

713104371

Płace, podatek od towarów i usług (VAT) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac Klaudia Jana
II 12

713128182 wew. 65

713104365

Wymiar podatków, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, wnioski o: ulgi, umorzenia, zwolnienia Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Marta Michorczyk
II 12

713128182 wew. 67

713104367

Księgowość urzędu - dochody Stanowisko ds. księgowości budżetowej Monika Lenio
II 12

713128182 wew. 66

713104366

Realizacja zobowiązań z tytułu: podatków, czynszu za najem budynków i lokali, czynszu za dzierżawę gruntów, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zmniejszenie naturalne retencji terenowej, wnioski o odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty, postępowanie egzekucyjne wobec dłużników Stanowisko ds. księgowości i rozliczeń pieniężnych Anna Madej/ Anna Soja
parter -

713128182 wew. 61

713104361

Meldunki, dowody osobiste, obrona cywilna, straż pożarna, wojskowość, rejestracja działalności gospodarczej, pomoc w zakładaniu i potwierdzaniu profilu zaufanego Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej, spraw wojskowych i CEIDG Monika Hetman