Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy

PDFProjekt Uchwały Nr LIX_358_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (505,39KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_359_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,44MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_360_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf (108,96KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_361_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2024 roku.pdf (136,45KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_362_2023 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII_295_2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. (236,29KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_363_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Tarnowiec gm. Zawonia.pdf (465,25KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_364_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia.pdf (46,34MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_365_2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas określony 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 101_1, obręb Złotów. (111,55KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_366_2023 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (129,41KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_367_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawonia.pdf (181,53KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_368_2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawonia. (116,78KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_369_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia na lata 2023-2032.pdf (969,60KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_370_2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII_108_2016 Rady Gminy Zawonia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawonia. (159,49KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_371_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2024.pdf (196,35KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LIX_372_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej w gminie Zawonia.pdf (4,50MB)