Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plany miejscowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 09.05.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Wiosennej we wsi Zawonia

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Zawonia na piśmie utrwalonym:

- w postaci papierowej na adres Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,

- w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 ze zm.) na adres: urbanistyka@zawonia.pl

- w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP,

na formularzu w terminie do dnia 3.06.2024 r.

Składający wniosek podaje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Pełna treść ogłoszenia wraz z treścią uchwały znajdują się poniżej:

PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Wiosennej we wsi Zawonia (332,26KB)
PDFUchwała Nr LXIII.410.2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Wiosennej we wsi Zawonia (476,46KB)


Wójt Gminy Zawonia zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje mają na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych osób z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zebranie uwag dotyczących zapisów dokumentu.

Proces konsultacji społecznych będzie prowadzony przez 28 dni tj. w okresie od 09.02.2024 roku do 08.03.2024 roku.

Zainteresowani mogą składać uwagi do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w  dniach od 09.02.2024 roku do 08.03.2024 roku. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zawonia.

Ponadto informuję że w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni, ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia w Sali Limonkowej, w dniu 20 lutego 2024 r. :

- w godzinach 16:00 – 16:30 odbędzie się SPOTKANIE OTWARTE dotyczące ww. projektu miejscowego planu, poprzedzone prezentacją projektu,

- w godzinach 16:30 – 17:00 odbędzie się DYŻUR PROJEKTANTA sporządzającego ww. projekt miejscowego planu.

Dodatkowo projektant pełni dyżur telefoniczny w dniu 26 lutego 2024 r. w godzinach 17:00 – 17:30, pod numerem telefonu: 603989755.

Szczegółowe informacje na temat wyłożenia rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, spotkania otwartego, dyżuru projektanta oraz składania wniosków do projektu planu znajdują się w załączonym poniżej ogłoszeniu.

PDFOgłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących planu miejscowego dla wsi Pęciszów.pdf (683,12KB)
PDFUchwała Nr LVII_348_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 14.09.2023 r.- MPZP Pęciszów.pdf (614,18KB)


Projekty czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia

Dzisiaj rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zawonia, które trwać będzie od 06.11.2023 r. do 08.12.2023 r. Dokumenty projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w formie elektronicznej dostępne są do pobrania w udostępnionych poniżej linkach. Również dokumenty do wglądu dostępne są w formie papierowej w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, w godzinach pracy urzędu.

Przypominamy, że dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w poszczególnych projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 07.12.2023 r. w  Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni, ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia w Sali Limonkowej:

- o godz. 15:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice

- o godz. 15:30 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec

- o godz. 16:00 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dla terenu położonego we wsi Niedary

- o godz. 16:30 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia

Również zainteresowani mogą składać wnioski do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail: urbanistyka@zawonia.pl w terminie do dnia 05.01.2024 r. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Zawonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice:

PDF1. MPZP KAŁOWICE - tekst projektu uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (272,22KB)
PDF2. MPZP KAŁOWICE - mapa projektu planu miejscowego.pdf (3,19MB)
PDF3. MPZP KAŁOWICE - uzasadnienie do uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (295,92KB)
PDF4. MPZP KAŁOWICE - tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (1,64MB)
PDF5. MPZP KAŁOWICE - mapa Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (3,27MB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec:

PDF1. MPZP TARNOWIEC - tekst projektu uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (276,35KB)
PDF2. MPZP TARNOWIEC - mapa projektu planu miejscowego.pdf (2,10MB)
PDF3. MPZP TARNOWIEC - uzasadnienie do uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (297,88KB)
PDF4. MPZP TARNOWIEC - tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (1,66MB)
PDF5. MPZP TARNOWIEC - mapa Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (2,12MB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dla terenu położonego we wsi Niedary:

PDF1. MPZP NIEDARY - tekst projektu uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (279,38KB)
PDF2. MPZP NIEDARY - mapa projektu planu miejscowego.pdf (5,39MB)
PDF3. MPZP NIEDARY - uzasadnienie do uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (296,22KB)
PDF4. MPZP NIEDARY - tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (1,76MB)
PDF5. MPZP NIEDARY - mapa Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (5,38MB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia:

PDF1. MPZP ZAWONIA - tekst projektu uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (285,68KB)
PDF2. MPZP ZAWONIA - mapa projektu planu miejscowego.pdf (3,88MB)
PDF3. MPZP ZAWONIA - uzasadnienie do uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (296,47KB)
PDF4. MPZP ZAWONIA - tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (1,44MB)
PDF5. MPZP ZAWONIA - mapa Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (4,86MB)


Dnia 16 listopada 2023 r. wyłożone zostaną cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych na podstawie następujących uchwał:

- Uchwały nr XXXV/234/2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice,

- Uchwały nr XXXV/235/2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec,

- Uchwały nr XXXV/236/2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia,

- Uchwały nr XXXVI/242/2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dla terenu położonego we wsi Niedary,

wraz z wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zawonia.

Szczegółowe informacje na temat wyłożenia przedmiotowych projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, dyskusji publicznej oraz składania wniosków do projektów znajdują się w załączonym poniżej dokumencie.

PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 4 planów miejscowych.pdf (376,31KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 09.10.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Zawonia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia oraz w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail: urbanistyka@zawonia.pl w terminie do dnia 31.10.2023r.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, dodatkowo może podać dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Treść ogłoszenia wraz z treścią uchwały i formularzem znajdują się poniżej:

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zawonia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów.PDF (484,02KB)
PDFUchwała Nr LVII_ 348_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 14.09.2023 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów.pdf (614,18KB)
DOCXFormularz w sprawie zmiany przeznaczenia działki w planie miejscowym.docx (51,02KB)
PDFFormularz w sprawie zmiany przeznaczenia działki w planie miejscowym.pdf (416,04KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 03.07.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Kałowice

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Zawonia w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail: urbanistyka@zawonia.pl w terminie do dnia 02.08.2023 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Treść ogłoszenia wraz z treścią uchwały znajdują się poniżej:

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 03.07.2023r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego dla terenu położonego w południowej cześci wsi Kałowice.pdf (553,18KB)
PDFUchwała Nr LIII_324_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego dla terenu położonego w południowej cześci wsi Kałowice.pdf (4,62MB)


Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 29.08.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Zawonia w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail: urbanistyka@zawonia.pl w terminie do dnia 21.09.2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Treść obwieszczenia wraz z treścią uchwał znajdują się poniżej:

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 29.08.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary.pdf (302,80KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_242_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyst do sporządzenia MPZP Niedary.pdf (1,23MB)


Obwieszczenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 24.03.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach: Kałowice, Tarnowiec oraz strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Zawonia w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail: w terminie do dnia 18.04.2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Treść obwieszczenia wraz z treścią uchwał znajdują się poniżej:

Obwieszczenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 24.03.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach: Kałowice, Tarnowiec oraz strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia

Uchwała Nr XXXV_234_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice.pdf

Uchwała Nr XXXV_235_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec.pdf

Uchwała Nr XXXV_236_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawoni.pdf