Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Rajd na Orientację „SNOB – Słodkie Na Orientację Bieganie” - 29 kwietnia 2023 r.

Rajd na Orientację „SNOB – Słodkie na Orientację Bieganie”

1. TERMIN
Rajd na Orientację „SNOB – Słodkie Na Orientację Bieganie” jest imprezą o charakterze sportowo-rekreacyjnym i odbędzie się 29 kwietnia 2023 r.

2. CELE IMPREZY
• Popularyzacja sportu i aktywności fizycznej.
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku.
• Włączenie się w akcję Fundacji Najsłodsi „Szukamy zaginionego miliona”.
• Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz wiedzy na temat cukrzycy.
• Wyłonienie najlepszych zawodników Rajdu spośród uczestników.
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.
• Propagowanie turystyki i rekreacji na trenach leśnych Nadleśnictwa Oleśnica Śląska oraz gmin: Twardogóra, Dobroszyce, Zawonia.
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.

3. MIEJSCE
Miejscem Rajdu będą głównie obszary leśne Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, na terenach gmin: Zawonia i Dobroszyce.

4. BAZA i BIURO RAJDU
Baza i Biuro Rajdu zlokalizowane będą w Ośrodku Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych UPrW - Złotówek 1, 55-106 Zawonia

5. ORGANIZATOR
Fundacja SNOB
ul. Wrocławska 30
56-400 Oleśnica

6. PARTNERZY
• Nadleśnictwo Oleśnica Śląska.
• Dobra Energia.
• Gmina Zawonia.
• Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych w Złotówku.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
• W Rajdzie może uczestniczyć każda osoba, która jest pełnoletnia w dniu Rajdu.
• W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie ale tylko na podstawie pisemnie wyrażonej zgody przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych, lub które będą pod stałą opieką osoby pełnoletniej i z którą wspólnie pokonają trasę (opiekun również musi być uczestnikiem Rajdu na tej trasie) – wówczas należy przedstawić w Biurze Rajdu wypełnione oświadczenie stanowiące zał. nr 1 do Regulaminu.
• Podpisanie w Biurze Zawodów przez pełnoletniego uczestnika listy z oświadczeniem, o zapoznaniu się z Regulaminem Rajdu i udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Prawidłowe zgłoszenie poprzez formularz elektroniczny oraz dokonanie opłaty wpisowego.
• Weryfikacja uczestników nastąpi w dniu Rajdu w Biurze Rajdu, poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna, karta pobytu itp.). Uczestnik który nie okaże żadnego z ww. dokumentów oraz w przypadku braku wymaganej zgody (zał. nr 1), nie zostanie dopuszczony do udziału w Rajdzie.

8. ZGŁOSZENIE I OPŁATA STARTOWA
• Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do 24 kwietnia 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.snob.run/
Ze względów organizacyjnych, nie będzie możliwości zgłaszania się po 24 kwietnia 2023 r. oraz zapisów w Biurze Rajdu w dniu Rajdu.
• Dokonanie płatności za uczestnictwo w ciągu 5 dni od dnia wysłania zgłoszenia, tylko w formie przelewu na rachunek:
Fundacja SNOB
ul. Wrocławska 30
56-400 Oleśnica
nr rach.: 26 9584 1047 2005 0500 0366 0001
w tytule podając wybraną trasę oraz Imię i Nazwisko (np. TP25 Alina Kowalska) lub w przypadku drużyn: kategoria i nazwa drużyny (np. DRM Kaczorki lub DRS Dziki).

Płatność do 25 kwietnia 2023 r. - brak wpływu opłaty na konto do tego dnia, skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
Wysokość opłaty (tabela poniżej) uzależniona będzie od terminu dokonania wpłaty wpisowego (liczy się data zaksięgowania wpłaty na podanym rachunku bankowym Fundacji SNOB).

Mieszkańcy Gminy Zawonia udział na trasie TP10 wpisowe 30 zł (tylko do 10.04.2023 r. później zgodnie z tabelą)
* od 21.04.2023 r. wszystkie opłaty za wpisowe rosną o 30 zł dla każdej kategorii wiekowej na każdej z tras.
* Chcesz wziąć udział na trasie TP50 – przeczytaj dokładnie pkt 9 Regulaminu.
• Warunkiem umieszczenia na liście uczestników dopuszczonych do udziału w Rajdzie jest dokonanie opłaty wpisowego w odpowiednim terminie.
• Uczestnik który dokona opłaty za start i zdecyduje się zrezygnować z udziału w Rajdzie do 10.04.2023 r., otrzyma zwrot wpisowego w wysokości 50% wpłaconej kwoty za udział. Po tym terminie wpisowe nie będzie zwracane, z wyjątkiem sytuacji w której Rajd nie odbędzie się tylko i wyłącznie z winy Organizatora.
• Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny, podać wymagane dane w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji.
• Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura za wniesioną opłatę startową może zostać wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności.
• Akceptując Regulamin Rajdu podczas rejestracji na zawody, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
• Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tę zmianę e-mailem na adres: biuro@snob.run do dnia 21.04.2023 r., ma prawo do takowej zmiany.
• W przypadku zmiany trasy na trasę gdzie opłata rajdowa jest wyższa, należy dopłacić różnicę w cenie trasy, do kwoty opłaty rajdowej według wymaganej stawki płatnej na dzień wpłaty opłaty przez uczestnika za nową trasę.
• W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie opłata rajdowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.
• Informacja o zmianie trasy wysłana na inny adres e-mail niż biuro@snob.run lub wysłana po tym terminie 21.04.2023 r. oraz zgłoszona w Biurze Rajdu, nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie uwzględniona przez Organizatora.

9. ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU
Rajd SNOB zostanie zorganizowany na sześciu trasach:
- TP10r – trasa piesza rodzinna (tylko drużyny) dystans ok. 10 km,
- TP10 – trasa piesza indywidualna dystans ok. 11 km,
- TP25 – trasa piesza indywidualna dystans ok. 25 km,
- TR50 – trasa rowerowa indywidualna dystans ok. 55 km,
- TR100 – trasa rowerowa indywidualna dystans ok. 100 km,
- TP50 - trasa indywidualna piesza dystans ok. 50 km - rywalizacja na tej trasie odbędzie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli zgłosi się i dokonana opłaty wpisowego do 30.03.2023 r., łącznie minimum 40 uczestniczek i uczestników. Każdy kto dokona zgłoszenia i opłaci w terminie wpisowe, w sytuacji gdy organizacja zawodów na trasie TP50 zostanie odwołana, otrzyma 100% zwrot dokonanej wpłaty.

Więcej informacji dot. rajdu oraz opłat: PDFREGULAMIN-SNOB-2023.pdf (381,04KB)

snob_run.gif

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 07-03-2023 11:42 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 07-03-2023 11:43
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry