Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia, obwieszczenia

Rok 2024

PDFObwieszczenie-Zawiadomienie Nr OŚ.6220.3.2024 z dnia 23 maja 2024 r.pdf (349,12KB)


PDFObwieszczenie-Zawiadomienie OŚ.6220.3.2024 z dnia 15 maja 2024 r.pdf (423,00KB)


Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu aktywnej integracji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działania 8.1 Dostęp do edukacji.

PDFWyniki naboru Partnera.pdf (31,93KB)

PDFOgłoszenie otwartego naboru na partnera projektu FEDS 8.1 edukacja ekologiczna v2.pdf (170,80KB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy FEDS 8 1 (18,31KB)


Obwieszczenie  Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.2.4210.257.2023.JS o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.pdf (361,39KB)


PDFObwieszczenie- Zawiadomienie Nr OŚ.6220.3.2024 dnia 29 kwietnia 2024 r.pdf (155,37KB)


PDFObwieszczenie-Zwiadomienie Nr OŚ.6220.3.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf (132,82KB)


PDFOgłoszenie Wojewody Dolnośląskiego ZP-ZPSM.966.29.2024.JG.pdf (151,27KB)
PDFZapobieganie zakażeniom powodowanym przez bakterie Legionella - zalecenia dot. ponownego otwierania budynków1.pdf (708,43KB)
PDFBezpieczeństwo wodne w budynkach.pdf (2,04MB)


PDFWyniki naboru Partnera (36,96KB)

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu aktywnej integracji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku.

PDFOgłoszenie otwartego naboru na partnera projektu FEDS 8 1 Zawonia.pdf (158,64KB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (18,10KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.47.2023.WJ z dnia 5 lutego 2024 r.pdf (175,10KB)


Rekrutacja do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

PDFZarządzenie Nr 8_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, na rok szkolny 2024/2025 (156,52KB)

PDFUCHWAŁA NR XXXI 199 2017 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych.pdf (194,20KB)


Raport cząstkowy z realizacji PZM MOFW jest przygotowany na bazie monitoringu wskaźników w 37 Gminach:

PDFRaport Cząstkowy z realizacji PZM MOFW.pdf (244,40KB)
PDFRaport Cząstkowy z realizacji PZM MOFW_dostępność.pdf (244,18KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.47.2023.WJ z dnia 5 stycznia 2024 r.pdf (112,38KB)


Rok 2023

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 13.12.2023 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawonia na lata 2023- 2030”. (128,94KB)


PDFWyniki naboru na partnera projektu FEDS 7 5 aktywna integracja.pdf (40,83KB)

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu aktywnej integracji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku.

PDFOgłoszenie otwartego naboru na partnera projektu FEDS 7 5 aktywna integracja.pdf (161,26KB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy FEDS 7 5 aktywna integracja.docx (18,35KB)
PDFFormularz zgłoszeniowy FEDS 7 5 aktywna integracja (150,68KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.92.2023.OP z dnia 5 października 2023 r. (117,54KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.7840.2.40.2023.WJ z dnia 22 września 2023 r.pdf (110,89KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.92.2023.OP z dnia 8 września 2023 r.pdf (115,49KB)PDFObwieszczenie w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.pdf (245,76KB)


PDFUchwała Nr LVII_349_2023 z 14.09.2023 r. w sprawie przyjęcia POŚ.pdf (5,06MB)


PDFPodsumowanie strategicznej oceny - POŚ Zawonia.pdf (316,32KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.84.2023.ESZ z dnia 4 września 2023 r.pdf (111,48KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.31.2023.AK z dnia 30 sierpnia 2023 r.pdf (315,62KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.84.2023.ESZ z dnia 8 sierpnia 2023 r.pdf (126,88KB)


PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.2.4210.317.2022.EF z dnia 26 lipca 2023 r.pdf (67,56KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.70.2023.AK z dnia 24 lipca 2023 r.pdf (98,96KB)


PDFInformacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i celowe substancji w powietrzu. (96,35KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.2.31.2023.AK z dnia 17 lipca 2023 r.pdf (328,49KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.70.2023.AK z dnia 23 czewca 2023 r.pdf (101,85KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ... z dnia 5 maja 2023 r. Sygn. Nr IF-PP.747.26.2023.AK.pdf (111,93KB)


PDFObwieszczenie dotyczące przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko z dnia 18.04.2023 r.pdf (147,07KB)


PDF2933_001 Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia.pdf (930,01KB)


PDFInformacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie WR.ZUZ.2.4210.19.2023.MM.pdf (37,37KB)


PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wydania decyzji znak WR.ZUZ.2.4210.317.2022.EF z dnia 06.02.2023 r (108,74KB)


Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia  z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF, prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

Przedmiotem konsultacji społecznych są następujące dokumenty:

 • projekt dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027” (Strategia ZIT WrOF)
 • projekt dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko”

Strategia zawiera działania przewidziane do realizacji w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Działania przewidziane w Strategii ZIT WrOF mają zapewnić większą spójność przestrzenną Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju infrastruktury, poprawy komunikacji, polepszenia usług społecznych, a co się z tym wiąże, wyższej jakości życia mieszkańców obszaru.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 28 marca do 18 kwietnia 2023 roku.

W ramach konsultacji odbędą się 4 spotkania konsultacyjne w następujących terminach i miejscach:

 • 04.04.2023 Wrocław w godz. 17:00-18.00 w sali Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Hubska 8-16),
 • 05.04.2023 Oleśnica w godz. 17:00-18.00 w sali Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja (ul. Mikołaja Reja 10),
 • 12.04.2023 Oborniki Śląskie w godz. 17:00-18.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Trzebnicka 1 Budynek B),
 • 13.04.2023  Kobierzyce w godz. 17.00-18.00 w sali Błękitnej Urzędu Gminy Kobierzyce (Al. Pałacowa 1).

Projekt Strategii ZIT WrOF wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znajduje się na stronie  https://zitwrof.pl/?p=14967

Opinie do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w 21-dniowym terminie od 28 marca 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r.  w formie:

 1. Elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego pod linkiem: https://zgloszenia.wroclaw.pl/app/form?id=162
 2. W formie pisemnej:
  • przesyłając na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451Wrocław,
  • przynosząc bezpośrednio do BiuraZintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnegoprzy ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451Wrocław,
  • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów - Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,ul. Komuny Paryskiej 39-41 , 50-451Wrocław.

Przygotowanie projektu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027” oraz projektu  dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko” jest niezbędne do aplikowania o środki finansowe z Funduszy Europejskich.

UWAGA: Wszystkie opinie zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Opinie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrzenia opinii jest Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Informacja o zakresie uwzględnienia opinii zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag.

PDFStrategia ZIT_WrOF_na lata 2021_2027.pdf (8,27MB)
PDFPrognoza_oddziaływania_na_środowisko_Strategii ZIT WrOF 2021_2027.pdf (7,46MB)

KONSULTACJE SPOŁECZNE baner 2.jpeg


Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótko-teminowych.
PDFObwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza.pdf (99,08KB)


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu syng. WOOŚ.420.50.2022.ASA.8 z dnia 02.03.2023 r.pdf (161,53KB)


Zawiadamiamy, że w terminie od 2 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r. na terenie Gminy Zawonia przeprowadzona zostanie procedura udziału społeczeństwa dotycząca projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.                               

Wymóg opracowania dokumentu wynika z art. 17  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), który nakłada obowiązek opracowania programu ochrony środowiska na wszystkie szczeble administracji samorządowej. Celem opracowania dokumentu jest realizacja polityki ochrony środowiska, uwzględniająca cele zawarte w najważniejszych dokumentach strategicznych i programowych dla kraju i osiągnięcie zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, zapewnienie bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię oraz poprawę środowiska naturalnego.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, Pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu, lub przesłać na adres e-mail: w tytule maila wpisując: "Udział społeczeństwa - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030".

Poniżej załączamy projekt dokumentu, obwieszczenie Wójta Gminy Zawonia oraz formularz wniosków i uwag:

PDFProjekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.pdf (4,14MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do POŚ.pdf (933,99KB)
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zawonia.pdf (225,75KB)
DOCXFormularz wniosków i uwag.docx (360,68KB)
PDFFormularz wniosków i uwag.pdf (225,82KB)

Druk formularza wniosków i uwag w formie papierowej  oraz projekt Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie również dostępny w Urzędzie Gminy Zawonia,  ul. Trzebnicka 11, pokój nr 14, w godzinach pracy urzędu.


W związku z ogłoszonym naborem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład Gmina Zawonia zaprasza Partnerów chętnych do współpracy, w związku z zamiarem złożenia wniosku o dotację na realizację zadania związanego z wykonaniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Szczegółowe informacje na temat warunków realizacji zadania oraz terminu przyjmowania dokumentów znajdą Państwo w Ogłoszeniu. Osoby zainteresowane udziałem muszą złożyć załącznik nr 1 do ogłoszenia - Informację o zamiarze podjęcia współpracy, który znajduje się do pobrania poniżej:

Ogłoszenie w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład (OGŁOSZENIE NR 1/2022) oraz Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Gmina Zawonia zaprasza Partnerów chętnych do współpracy (321,81KB)

Informacja o zamiarze podjęcia współpracy w związku z ogłoszeniem z dnia 08.02.2023 r. Załącznik Nr 1.doc (404,00KB)

Informacja o zamiarze podjęcia współpracy w związku z ogłoszeniem z dnia 08.02.2023 r. - Załącznik Nr 1.pdf (338,60KB)

Polski Ład.png


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu IF_PP.474.83.2022.GM2 z dnia 30.01.2023 r.pdf (134,57KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z dnia 10 stycznia 2023 r.pdf (197,42KB)


Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Urząd Gminy Zawonia informuje że podmiotem, który realizuje sprzedaż paliwa stałego (węgla) na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Zawonia  w okresie od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. jest firma PPHU Łopyta Michał z siedzibą ul. Jaśminowa 2, 55-106 Zawonia.


PDFInformacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie WR.ZUZ.2.4211.35.2022.JS.pdf (36,80KB)


Rok 2022


Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zgodnie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Urząd Gminy Zawonia informuje że podmiotem, który realizuje sprzedaż paliwa stałego (węgla) na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Zawonia jest firma PPHU Łopyta Michał z siedzibą ul. Jaśminowa 2, 55-106 Zawonia.


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

26 października 2022 r., Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu, tj. gminy/powiatu nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł. Wnioski można składać do 10 listopada br. (Decyduje data wpływu).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  Osobami posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1.    w odniesieniu do rozwiązań systemowych: 

a)    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ww. beneficjentami Programu,
b)    wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2.    w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. 

Gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ww. beneficjentami Programu w wysokości nawet do 100 % kosztów.

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 9 grudnia 2022 r.

LINK DO STRONY - KLIKNIJ TUTAJ wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania


PDFInformacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do opracowania dokumentacji pn. "Aktualizacja Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r." (109,70KB)


Zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces przygotowywania lokalnej strategii rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kocie Góry" i wypełnienia ankiety diagnostycznej.

Wypełnienie ankiety nie powinno Państwu zająć więcej niż 10 minut. W pierwszym etapie prosimy o podzielenie się z nami opinią na temat silnych i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń, które mogą pomóc lub przeszkodzić w jego rozwoju. Prosimy również o wskazanie największych, Państwa zdaniem, problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania, a także obszarów wymagających wsparcia.   

Państwa zdanie jest bardzo ważne, bo pozwoli właściwe zaplanować działania, które będą mogły być realizowane i uzyskać dofinansowanie od LGD!  Dziękujemy za poświęcony czas i Państwa wsparcie.

Ankieta - kliknij tutaj!

logo.png

ankieta Zdiagnozujmy Kocie Góry.png


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 września 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, informacji o kandydatach na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia_Zawonia.pdf (94,44KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 września 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, informacji o kandydatach na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia_Czeszów.pdf (93,36KB)


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 września 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia.

Na podstawie § 31 ust 2 i 3 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/238/2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia i nadania jej statutu, podaje się do publicznej wiadomości informację o wyborach do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia zwanej dalej „Radą” odbędą się w dniu 4 października 2022 r.

Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, większościowe i tajne.

Okręgi wyborcze wraz z ilością mandatów:

 1. Okręg nr 1 - Szkoła Podstawowa w Zawoni , ul. Szkolna 26 – 6 mandatów,
 2. Okręg nr 2 – Szkoła Podstawowa w Czeszowie, ul. M. Konopnickiej 18 – 3 mandaty.

Głosować mogą uczniowie:

 1. w wieku 12 – 18 lat,
 2. mieszkający na terenie Gminy Zawonia,
 3. niekarani oraz nie zawieszeni w prawach ucznia.

Kandydaci na radnych

Kandydatem na radnego może zostać uczeń szkół podstawowych, działających na terenie Gminy Zawonia oraz uczeń szkoły ponadpodstawowej, który mieszka na terenie gminy Zawonia. Kandydat w dniu wyborów musi być w wieku 12 – 18 lat.

Kandydować na radnego można:

 1. w szkole, której jest się uczniem,
 2. w przypadku uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych poza terenem Gminy Zawonia, a mieszkających na terenie Gminy Zawonia w miejscowościach:
 • Budczyce, Cielętniki, Czachowo, Głuchów Dolny, Grochowa, Kałowice, Kopiec, Ludgierzowice, Miłonowice, Niedary, Pęciszów, Pomianowice, Prawocice, Pstrzejowice,Radłów, Rzędziszowice, Sędzice, Skotniki, Sucha Mała, Sucha Wielka, Tarnowiec, Zawonia - w Szkole Podstawowej w Zawoni,
 • Czeszów, Stanięcie, Trzęsowice, Złotów, Złotówek, Trzemsze - w Szkole Podstawowej w Czeszowie.

Zgłoszenia kandydatów do Rady

Kandydat na radnego najpóźniej na 7 dni przed terminem wyborów do Rady t.j. do dnia 27 września 2022 r. składa zgłoszenie na radnego Dyrektorowi Szkoły, w której kandyduje.

Zgłoszenia składane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 września 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia na II kadencję.

Do formularza kandydat dołącza Zgodę rodzica/opiekuna prawnego ucznia na udział w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia.

Wykaz Okręgów wraz z ilością mandatów:

 1. Okręg nr 1 - Szkoła Podstawowa w Zawoni , ul. Szkolna 26 – 6 mandatów,
 2. Okręg nr 2 – Szkoła Podstawowa w Czeszowie, ul. M. Konopnickiej 18 – 3 mandaty.

PDFZarządzenie Nr 100_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia na II kadencję.pdf (176,69KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 29.08.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Zawonia w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail: urbanistyka@zawonia.pl w terminie do dnia 21.09.2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Treść obwieszczenia wraz z treścią uchwał znajdują się poniżej:

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 29.08.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary.pdf (302,80KB)

PDFUchwała Nr XXXVI_242_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyst do sporządzenia MPZP Niedary.pdf (1,23MB)


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4235.5.2016.MS.11 z dnia 12.05.2022 r. (85,06KB)

PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4235.5.2016.MS.10 z dnia 12.05.2022 r. (102,56KB)


Wójt Gminy Zawonia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023” w 2022 r.

PDFOgłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023 w 2022 r..pdf (135,58KB)
PDFFormularz ofertowy w konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023 w 2022 r..pdf (141,18KB)
DOCXFormularz ofertowy w konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023 w 2022 r..docx (18,40KB)


Obwieszczenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 24.03.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach: Kałowice, Tarnowiec oraz strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Zawonia w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail: w terminie do dnia 18.04.2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Treść obwieszczenia wraz z treścią uchwał znajdują się poniżej:

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 24.03.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach: Kałowice, Tarnowiec oraz strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia (207,47KB)

Uchwała Nr XXXV_234_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice.pdf

Uchwała Nr XXXV_235_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec.pdf

Uchwała Nr XXXV_236_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawoni.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców (...) sygn. IF_WO.7570.26.2021.AZ z dnia 7.02.2022 r..pdf (65,31KB)


Rok 2021:

PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak WR.ZUZ.2.4210.101.2021.KO z dnia 09.12.2021 r..pdf (133,75KB)


PDFInformacja Kierownika ZP ZOZ w Zawoni o realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023.pdf (64,05KB)
PDFInformacja na temat realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023_ w roku 2021.pdf (123,40KB)
PDFUchwała Nr XXVII.181.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej.pdf (221,83KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVII.181.2021 w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program polityki zdrowotnej.pdf (215,36KB)


1080w-1.jpeg
PDFZrównoważona mobilość.pdf (1,27MB)

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) - Etap III

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia(PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług. Dokument zawiera plan wdrożenia tych działań.

Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego: Bierutów, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Międzybórz, Oborniki Śląskie, Prusice, Siechnice, Sobótka, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Trzebnica, Wołów, Żmigród, Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Miasto Oława, Borów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Miękinia, Oleśnica, Oława, Przeworno, Wisznia Mała, Wrocław, Zawonia, Żórawina oraz z województwa opolskiego: gmina Brzeg.

Kto konsultuje?

Mieszkańcy

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych

- 13.12.21 r. (poniedziałek) godz. 17:00 – Oława, Sala Rycerska w Urzędzie Miejskim w Oławie, pl. Zamkowy 15

- 14.12.21 r. (wtorek) o godz. 17:00 – Kobierzyce, Hala Widowiskowo-Sportowa im. A. Wójcika, ul. Dębowa 20

- 15.12.21 r. (środa) o godz. 17:00 – Oborniki Śląskie, Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 26

- 16.12.21 r. (czwartek) o godz. 17:00 – Oleśnica, Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja, ul. M. Reja 10

- 17.12.21 r. (piątek) o godz. 17:00 – Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Hubska 8-16 (I piętro)

Forma konsultacji

Wszystkie spotkania: stacjonarne* i on–line  odbywają się w tych samych terminach i godzinach jednocześnie.

*Jeżeli obostrzenia epidemiologiczne nie pozwolą na organizację spotkań stacjonarnych, konsultacje odbędą się tylko w formie on-line. O zmianie formuły poinformujemy zapisane osoby mailem. Dodatkowo komunikat pojawi się na stronie www oraz BIPie każdej z Gmin MOFW.

Przyjmowanie zgłoszeń

Obowiązują zapisy! Wyślij swoje zgłoszenie na adres email: konsultacje@lpw-consulting.pl

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniach, wejdź na stronę www lub BIP swojej Gminy, a tam od 6 do 26 grudnia 2021 r. znajdziesz Plan wraz z formularzem uwag do wypełnienia, odeślij go: elektronicznie na adres email: konsultacje@lpw-consulting.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://lpw-consulting.pl/info/polityka-prywatnosci/

lub

pisemnie na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław

Uwagi można też zgłaszać, w miejscu wyłożenia dokumentów, w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego przy ul. Komuny Paryskiej 39-41 , 50-451 Wrocław w formie papierowej lub ustnej do protokołu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://bip.um.wroc.pl/artykul/7/32673/dane-osobowe

Co konsultujemy podczas III etapu?

 • zapoznamy Państwa z wypracowanym projektem dokumentu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia,
 • liczymy na informacje zwrotne o projekcie Planu – jest to ostatni moment na modyfikację z korzyścią dla projektu i jego beneficjentów,
 • podczas spotkań w formie warsztatów będziemy wspólnie pracować nad wskazaniem ostatecznych optymalnych rozwiązań.

Pod poniższym linkiem od 06.12.2021r. jest możliwość zapoznania się z projektem dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko:
https://lpw.company/drive/d/s/mUFOrU6WiXUzKFQKEzk7E2GtJrHrHb0u/oGqrK0GMcVgEP0kCy1qolumm83TIp__s-ALmAdFPyGwk
Uwagi można składać poprzez formularz umieszczony w linku lub przesłać na adres email:

Projekt realizowany przez Gminę Wrocław w ramach dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska


PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie z dnia 26.10.2021 r..pdf (141,05KB)


Wójt Gminy Zawonia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023” w 2021 r.

PDFOgłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023 w 2021 r..pdf (136,55KB)

DOCXFormularz ofertowy w konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023 w 2021 r..docx (18,70KB)
PDFFormularz ofertowy w konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023 w 2021 r..pdf (143,93KB)


miniatura na strone glowna etap2.png
PDFPlakat - podsumowanie etap1_SUMP ost.pdf (224,35KB)
plakat - podsumowanie etap2_SUMP ost-1.jpeg
PDFPlakat - podsumowanie etap2_SUMP ost.pdf (222,91KB)
plakat - podsumowanie etap2_SUMP ost-1.jpeg


PDFZarządzenie Nr 66_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (108,29KB)
PDFProjekt Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (2,33MB)
PDFFormularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (115,46KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.26.2021.AZ.pdf (91,48KB)


PDFInformacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie nr WR.ZUZ.2.4210.86.2021.JS.pdf (39,61KB)


PDFWykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu lasu w latach 2020-2024 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.pdf (108,23KB)


Nabór na rachmistrzów spisowych.jpeg

Pani Agnieszka Wersta Wójt Gminy Zawonia - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Zawonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w terminie od 08 do 15 czerwca 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Zawoni Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  • jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  • format pliku - JPG,
  • rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać

(Załącznik Nr 1 oraz Nr 2 do ogłoszenia – do pobrania w formie papierowej w Urzędzie Gminy Zawonia):

 1. Zgłoszenie zawierające:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
 1. Oświadczenie zawierające informację o:
  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  2. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  4. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  5. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
  7. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: , platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data dostarczenia do urzędu.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Zawoni – nr tel. 71 312 81 82 wew. 60 e-mail:

          Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta

DOCXZałacznik Nr 1 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia rachmistrza terenowego.docx (14,80KB)
PDFZałacznik Nr 1 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia rachmistrza terenowego.pdf (199,79KB)
PDFZałacznik Nr 2 do ogłoszenia - klauzula ogolna zwonia.pdf (577,80KB)
DOCXZałacznik Nr 2 do ogłoszenia - klauzula ogolna zwonia.docx (15,82KB)
PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.pdf (577,84KB)


Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) - Etap II

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług. Dokument zawiera plan wdrożenia tych działań.

Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego:
Bierutów, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Międzybórz, Oborniki Śląskie, Prusice, Siechnice, Sobótka, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Trzebnica, Wołów, Żmigród, Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Miasto Oława, Borów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Miękinia, Oleśnica, Oława, Przeworno, Wisznia Mała, Wrocław, Zawonia, Żórawina oraz z województwa opolskiego: gmina Brzeg.

Co konsultujemy podczas II etapu?

 • omówimy wyniki badań z 1 etapu projektu oraz wnioski z 1 etapu konsultacji społecznych,
 • liczymy na informacje zwrotne na temat Państwa: oczekiwań, potrzeb, obaw i preferencji dotyczących funkcjonowania w swojej Gminie. Dzięki temu rozbudujemy wiedzę dotyczącą np.: negatywnego oddziaływania transportu na mieszkańców, przyczyn osiedlania się w źle skomunikowanych miejscach skazujących mieszkańców na długie podróże oraz własne środki transportu. Wypracujemy czynniki wyzwalające zmiany i działania zaradcze.

Kto konsultuje?

Mieszkańcy

Terminy konsultacji

21 czerwca (poniedziałek) godz. 10:00

22 czerwca (wtorek) godz. 12:00

23 czerwca (środa) godz. 8:00

24 czerwca (czwartek) godz. 17:00

25 czerwca, (piątek) godz. 8:00

28 czerwca (poniedziałek) godz. 17:00

29 czerwca (wtorek) godz. 10:00

2 lipca (piątek) godz. 12:00

Forma konsultacji

Konsultacje on-line

Przyjmowanie zgłoszeń

Napisz do nas maila - zgłoszenia elektroniczne od 07.06.2021 r. pod adresem poczty elektronicznej konsultacje@lpw-consulting.pl

Projekt realizowany przez Gminę Wrocław w ramach dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska

baner-1920w.jpegbaner-1080w.jpeg


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

DOCXOgłoszenie o naborze na Partnera 10.2 Gmina Zawonia.docx (27,90KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego z dnia 17.05.2021 r. znak sprawy IF-WO.7570.48.2021.MA.pdf (92,45KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego z dnia 17.05.2021 r. znak sprawy IF-WO.7570.50.2021.MA.pdf (92,68KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-WO.7570.48.2021.MA z dnia 18 marca 2021 r..pdf (107,71KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-WO.7570.50.2021.MA z dnia 18 marca 2021 r..pdf (107,24KB)


PDFKonsultacje społeczne dotyczące opracowania PZM MOFW.pdf (155,09KB)

Ruch miasta w Twoich rękach.png
Weź aktywny udział w opracowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie mobilności.png


PDFInformacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie WR.ZUZ.Z2.4210.317.2020.EF.pdf (40,82KB)


Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Pani Agnieszka Wersta Wójt Gminy Zawonia - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Zawonia zawiadamia o zmianie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021, który decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

PDFOgłoszenie - przedłużenie terminu składania formularza ws. naboru na rachmistrza terenowego.pdf (455,76KB)


Dnia 29.01.2021r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pani Agnieszka Wersta Wójt Gminy Zawonia - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Zawonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

(Termin zakończenia spisu powszechnego został wydłużony z dnia 30 czerwca 2021r. na 30 września 2021r. po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021)

Termin składania ofert: od dnia 01.02.2021r. do dnia 09.02.2021r.
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZONYM OGŁOSZENIU
PDFOgłoszenie o naborze rachmistrza terenowego Gminy Zawonia do NSP 2021.pdf (329,70KB)
PDFZałacznik Nr 1 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia rachmistrza terenowego_1.pdf (168,73KB)
DOCXZałacznik Nr 1 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia rachmistrza terenowego_1.docx (14,76KB)
 


Rok 2020:

Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.6.2020 z dnia 16-12-2020 r., obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zawonia przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych: działka niezabudowana nr 205/2 obręb Zawonia o pow. 0,0714 ha.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 8  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 41.
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (88,33KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikcyjnego skroplonego gazu ziemnego z dnia 16.11.2020r..pdf (201,40KB) 


PDFObwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu w dniu 10 listopada 2020 r. decyzji Nr 17_20 zatwierdzającej projekt budowlany.pdf (3,94MB)


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 października 2020 r..pdf (760,47KB)