Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominamy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Skotniki, dostarczane są odpady wytworzone wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie gminy Zawonia, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Zawonia.

PSZOK nie przyjmuje odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które są zobowiązane posiadać odrębną umowę z firmami posiadającymi aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

W PSZOK są przyjmowane i zbierane odpady komunalne posegregowane zgodnie z  kategoriami wymienionymi poniżej:

- szkło oraz opakowania ze szkła, posegregowane na kolorowe i białe,
- papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

- tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
- metale oraz opakowania z metali (np. blacha stalowa, aluminium itp.),
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe (bez styropianu budowlanego, waty szklanej, papy, płyt i rur azbestowych), stanowiące odpady komunalne
- zużyte opony,
- powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po rozpuszczalnikach, środkach czyszczących, zbiorniki po aerozolach, lampy  fluorescencyjne,
- odzież i opakowania z tekstyliów.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są  przyjmowane:

- inne odpady niż odpady komunalne,
- zmieszane odpady komunalne,

- odpady zawierające azbest,
- odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
- części samochodowe (tj. zderzaki, tapicerka samochodowa, itp.),
- odpady niebezpieczne (tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje mineralne i syntetyczne itp.).

Obsługa PSZOK prowadzi rejestr nieruchomości, z których zostały dostarczone odpady oraz ewidencję dostarczanych przez właścicieli nieruchomości odpadów, zbieranych i przekazywanych do zagospodarowania podmiotowi odbierającemu odpady.

Godziny otwarcia obowiązujące od dnia 1 listopada 2022r.:

  1.  Poniedziałek – nieczynne
  2. wtorek – 8.00 – 14.00
  3. środa – nieczynne
  4. czwartek – 10.00 – 16.00
  5. piątek – nieczynne 
  6. sobota – 8.00 – 16.00