Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na ławników

Informacja o naborze ławników na kadencję 2024-2027

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach na kadencję 2020-2023. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023 r., poz. 217 ze zm.).

Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych    (Dz. U. 2023 r., poz. 217 ze zm.) jednego kandydata na ławnika do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

1.Wymagania niezbędne:

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 2. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 3. adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 4. duchowni,
 5. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 6. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 7. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

2. Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydata dokonuje się na karcie zgłoszeniowej (dostępna w plikach do pobrania), do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie,
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowego,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego,
 6. aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
 7. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -  gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt.6 nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

3. Termin i miejsce składania dokumentów.

Niezbędne dokumenty kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11, pok. nr 6 do dnia 30 czerwca 2023 r. Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawonia pod numerem telefonu nr 71 310 43 55.

Do pobrania:

PDFOgłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2024-2027.pdf (126,55KB)
PDFKarta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf (186,15KB)
PDFOświadczenie kandydata że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej.pdf (92,35KB)
PDFOświadczenie że przeciwko kondydatowi nie toczy się postępowanie.pdf (92,60KB)
PDFLista osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf (181,97KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (84,28KB)