Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gmina Zawonia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zawonia.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-09-16.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Filmy zamieszczone nie mają napisów/audiodeskrypcji - w UG Zawonia trwają prace nad systemem uzupełniania filmów (z posiedzeń Rady Gminy) o napisy.

Nie wszystkie zdjęcia (grafiki) mają opisy alternatywne.

Część dokumentów do pobrania jest opublikowana w wersji niedostępnej, część ma niepoprawne opisy.

Audyt strony wykazał konieczność przeszkolenia redaktorów dodających informacje do stron internetowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Magdalena Przybylska, promocja@zawonia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 312 81 82 wew. 56 lub 71 310 43 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

55-106 Zawonia, Trzebnicka 11
Tel.: +48713104350
Faks: +48713129559
E-mail:
Strona internetowa: zawonia.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi wejścia są dobrze widoczne na tle fasady. Do budynku wchodzi się bezpośrednio, nie ma schodów, w przedsionku są zamontowane drzwi automatyczne przesuwne.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Pierwszy i ostatni stopień schodów nie posiada jeszcze kontrastowych oznaczeń.

Budynek urzędu jest II piętrowy, brak jest windy, więc osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą na parterze Urzędu skorzystać z telefonu wewnętrznego i skontaktować się z właściwym pracownikiem – pracownik schodzi na parter do takiej osoby i zapewnia obsługę w danej sprawie.   

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)

Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się po lewej stronie przy budynku urzędu.  Przy wejściu do urzędu umieszczono stojaki na rowery.

Komunikacja pozioma

Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób na wózkach inwalidzkich są one niedostępne. Pracownicy referatów są przygotowani, aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez referat na parterze budynku.

Komunikacja pionowa

Budynek nie jest wyposażony w windę zewnętrzną bądź pochylnię, co powoduje niedostępność dla osób na wózkach. Takie osoby mogą być obsłużone na parterze budynku. W budynku znajdują się schody z poręczami prowadzące na I i II piętro. Brak także dostępu do toalety dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z uwagi na schody.

Pozostałe informacje

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma także przewijaka. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy na parterze budynku lub po wcześniejszym umówieniu się mogą oprowadzić po budynku w celu załatwienia sprawy.

W budynku na I piętrze znajduje się sekretariat. Osoba tam zatrudniona jest widoczna spoza lady. Blat nie jest dostosowane dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W sekretariacie na wyposażeniu znajduje się lupa powiększająca tekst oraz pętla indukcyjna.

Do urzędu można wejść z psem asystującym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.