Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Ważana informacja dotycząca odpadów komunalnych

SZANOWNI PAŃSTWO

                Od 01.01.2024 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia. Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Zawonia.

Ma to związek z podjętą uchwałą Nr LVII/350/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 września 2023r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Zawonia.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie: https://bip.zawonia.pl/317/372/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-gmina-zawonia.html

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy zarówno wszystkich przedsiębiorców jak i właścicieli działek letniskowych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawonia oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości.

Do podstawowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi należą:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • segregowanie odpadów na 5 frakcji (odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz bioodpady);
  • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Zawonia
  • o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Wójta Gminy Zawonia, który na podstawie art. 6 ust 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów.

Mając na uwadze powyższe do Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia lub na adres: eko@zawonia.pl  do dnia 31.01.2024r. należy dostarczyć kopię zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązującą od dnia 01.01.2024r. Wypełnienie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać kontroli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

 

Opublikował(a): Magdalena Przybylska Data publikacji: 06-12-2023 14:24 Modyfikował(a): Magdalena Przybylska Data modyfikacji: 28-02-2024 10:19
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry